Kotłownie, Wentylator, Konstrukcja stalowa, Remonty rusztów, Odżużlacz, Spaliny, Kanały, Łuski, Cyklon, Chemiczne czyszczenie, Multicyklony, Kotłownia, MOS, Estakada stalowe konstrukcje, czyszczenie chemiczne, ruszt, kanał spalin, wentylatory, ruszty łuskowe, multicyklon, cyklony, odpylanie, ciepłownia, remonty urządzeń, rurociąg
Strona Główna

Wskazania

Technologia

Ceny

Referencje

Galeria

Kontakt

FAQWskazania do wykonania czyszczenia urządzenia

Rozróżnia się chemiczne czyszczenie urządzeń ciepłowniczych i klimatyzacyjnych:

  • przed włączeniem ich do eksploatacji
  • po określonym okresie eksploatacji (podczas przerwy w pracy)
  • w trakcie eksploatacji

W każdym z wymienionych przypadków technologia czyszczenia jest inna. W pierwszym przypadku chodzi o usunięcie z wewnętrznych powierzchni elementów metalowych wszelkich pozostałości po procesie metalurgicznym oraz zanieczyszczeń powstałych w trakcie montażu. Są to głównie: zendra walcownicza, rdza, piasek, ziemia formierska, oleje, smary, pozostałości po spawaniu. Nieusunięte w odpowiednim czasie powodują one poważne zaburzenia podczas eksploatacji, a mianowicie: zanieczyszczenia wody obiegowej, nierównomierny rozpływ czynnika grzejnego, niedomykanie zaworów, zatykanie przewodów o najmniejszych średnicach, stymulowanie korozji wżerowej i powstawania osadów. W pozostałych dwu przypadkach płukanie chemiczne ma na celu oczyszczenie powierzchni z zanieczyszczeń wytworzonych w czasie eksploatacji, tzn. z kamienia kotłowego i produktów korozji, łatwo powstających przy okresowym nawet niedotrzymaniu warunków prawidłowego uzdatniania wody. Takie czyszczenie konieczne jest także po dłuższej przerwie w pracy urządzeń, przy braku odpowiedniej ich konserwacji. Czyszczenie chemiczne można prowadzić oddzielnie dla poszczególnych urządzeń (kotłów, zbiorników, wymienników ciepła, skraplaczy, wież chłodniczych itp.) albo dla całego układu. Decyduje o tym stopień zanieczyszczenia elementów, skład osadu i pojemność wodna urządzenia. Płukanie jest zawsze uzasadnione technicznie i ekonomicznie w przypadku nowych urządzeń i po dłuższych przerwach w pracy. Słuszność tej zasady nie jest w pełni doceniana przez użytkowników.

Natomiast chemiczne czyszczenie po określonym okresie eksploatacji powinno być prowadzone zawsze po stwierdzeniu:

  • przepalenia nawet pojedynczych rur w kotle, co może być spowodowane niewielką ilością twardego osadu, ok. 50 g/m2 (co odpowiada grubości 0,025 mm ! )
  • istnienia osadu w wycinkach rur grożącego przepaleniem kotła
  • osadu w ilościach większych niż 300 g/m2 (co odpowiada grubości ok. 1 mm !)
  • chropowatego i porowatego osadu w przewodach rozprowadzających gorącą wodę
  • wyraźnego obniżenia efektu chłodzenia wody w urządzeniach klimatyzacyjnych

Przeprowadzone w odpowiednim momencie czyszczenie chemiczne zabezpiecza przed całkowitym zniszczeniem urządzeń i umożliwia dalszą ich prawidłową eksploatację, bez potrzeby wymiany na nowe.