Kotłownie, Wentylator, Konstrukcja stalowa, Remonty rusztów, Odżużlacz, Spaliny, Kanały, Łuski, Cyklon, Chemiczne czyszczenie, Multicyklony, Kotłownia, MOS, Estakada stalowe konstrukcje, czyszczenie chemiczne, ruszt, kanał spalin, wentylatory, ruszty łuskowe, multicyklon, cyklony, odpylanie, ciepłownia, remonty urządzeń, rurociąg
Strona Główna

Wskazania

Technologia

Ceny

Referencje

Galeria

Kontakt

FAQTechnologia chemicznego czyszczenia

Dobór technologii czyszczenia chemicznego dla nowych urządzeń jest stosunkowo prosty, gdyż wiadomo z góry, jakiego typu zanieczyszczenia należy usunąć. Natomiast w urządzeniach eksploatowanych zarówno skład, struktura, jak i grubość osadów mogą być różne i uzależnione od warunków pracy. Nawet w poszczególnych miejscach tego samego urządzenia można spotkać zanieczyszczenia różniące się w istotny sposób między sobą. Stąd też wybór właściwych reagentów i technologii czyszczenia jest skomplikowany i wymaga zawsze wykonania wstępnych badań, do których zalicza się:

 • ocenę stanu powierzchni czyszczonego urządzenia
 • pobranie próbek osadów z poszczególnych miejsc
 • wykonanie analizy chemicznej osadów
 • przeprowadzenie laboratoryjnych prób rozpuszczania osadów w warunkach statycznych i dynamicznych, przy stosowaniu kąpieli o różnych składach i stężeniach

W wielu przypadkach z badań tych wynika konieczność stosowania kolejno kilku kąpieli lub kąpieli wieloskładnikowej rozpuszczającej poszczególne związki osadu. Czasami wystarcza używanie tylko jednego reagentu, który rozpuszcza podstawowy składnik osadu i tym samym powoduje rozpulchnienie całej warstwy. Nierozpuszczalne części w postaci szlamu są porywane i wymywane z czyszczonego urządzenia przez przepływający roztwór.

Dla prawidłowego doboru technologii płukania chemicznego nie jest wymagane ścisłe określenie poszczególnych związków w osadzie. Wystarczy ilościowe wyznaczenie takich składników, jak substancje nierozpuszczalne w HCl, straty prażenia, zawartość krzemionki oraz jonów wapnia, magnezu i żelaza. Pozwalają one na wstępne wytypowanie reagentów, z których przygotowuje się roztwory o różnych stężeniach, przeznaczone do laboratoryjnych prób rozpuszczania osadu. W próbach tych oznacza się rozpuszczalność w czasie, w temperaturze pokojowej i podwyższonej, w warunkach statycznych i przy przepływie (lub przy mieszaniu roztworu). Wyniki pozwalają na określenie wymaganego stężenia kąpieli i warunków procesu. W przypadku stwierdzenia niewielkiej rozpuszczalności konieczne jest prowadzenie dalszych prób, np. wstępne zmiękczanie osadu w gorących roztworach alkalicznych, a następnie ponowne rozpuszczanie w wytypowanych roztworach, dodawanie do kąpieli substancji redukujących lub kompleksonów. Po ustaleniu technologii celowe jest sprawdzenie jej podczas oczyszczania wycinków pobranych z urządzeń. Poza składem i grubością osadu na dobór reagentów i technologii wpływają również takie czynniki, jak:

 • czas eksploatacji urządzeń i związany z tym stopień zniszczenia powierzchni metalowych
 • parametry pracy urządzeń i możliwość podgrzewania kąpieli podczas czyszczenia
 • liczba uprzednio już przeprowadzonych chemicznych czyszczeń danego urządzenia
 • dopuszczalny czas wyłączenia czyszczonego urządzenia z ruchu
 • dostępność reagentów i ich ocena, a tym samym koszt czyszczenia

Praktycznie wykorzystuje się wyłącznie kwas solny, który jest najszybciej działającym i najbardziej efektywnym reagentem i może być stosowany do usuwania wszelkich typów osadów powstających w urządzeniach ciepłowniczych, a więc zarówno kamienia węglanowego, jak i produktów korozji oraz zanieczyszczeń o mieszanym składzie. Pozwala na czyszczenie w bardzo krótkim czasie nowych i eksploatowanych kotłów, wymienników ciepła, grzejników, skraplaczy i całych instalacji wykonanych ze stali węglowej. Wyjątki stanowią kotły parowe o kamieniu typowo krzemianowym, siarczanowym lub magnetytowym, dla których sam kwas solny nie jest wystarczającym reagentem.

Całkowity proces składa się z następujących kolejnych operacji:

 • płukanie wodą w celu usunięcia osadu luĽno związanego z podłożem
 • płukanie rozcieńczonym roztworem HCl z dodatkiem inhibitora - zastosowanie takiej kąpieli ma na celu usunięcie jedynie osadu najłatwiej rozpuszczalnego i uniknięcie zbyt intensywnego burzenia się kąpieli (ten etap jest szczególnie ważny przy czyszczeniu urządzeń o małej pojemności wodnej, np. kotłów wodno-rurkowych i przepływowych wymienników ciepła)
 • płukanie właściwe roztworem HCl z dodatkiem inhiobitora, substancji powierzchniowo czynnych i hydrazyny; cyrkulacja roztworu (przy ewentualnym podgrzewaniu) aż do momentu stabilizacji stężenia
 • rozcieńczanie kwasu wodą przy ciągłym spuszczaniu kąpieli i doprowadzaniu świeżej wody do zbiornika; płukanie aż do całkowitego usunięcia mułu i resztek kwasu (brak reakcji z oranżem metylowym)
 • neutralizacja i pasywacja powierzchni wybranym roztworem i przy parametrach charakterystycznych dla danego roztworu
 • płukanie wodą, przy ciągłym jej dopływie aż do zaniku reakcji alkalicznej (brak reakcji z fenoloftaleiną)

Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania napraw w zakresie chemicznego czyszczenia urządzęń podlegających dozorowi technicznemu